Новые правила украинского языка: появилась окончательная редакция документа

27 мая 2019 | 17:00

Опубликован полный текст новой редакции Украинского правописания.

Документ обнародовал Институт языкознания имени Александра Потебни Национальной академии наук Украины.

Ранее СМИ распространяли не окончательный вариант, а тот, который выносили на общественное обсуждение в октябре 2018 года. В связи с этим, слово «индик» успело стать мемом. Однако в окончательной редакции его нет.

Скриншот (inmo.org.ua)

Изменения можно условно разделить на две большие группы: изменения в написании слов (без вариантов) и вариантные дополнения к действующей норме.

БЕЗ ВАРИАНТОВ

Звук [j] обычно передаем в соответствии с произношением иноязычного слова буквой «й», а в составе звукосочетаний [je], [ji], [ju], [ja] буквами є, ї, ю, я:

  • проєкт, проєкція (также как ін'єкція, траєкторія, об'єкт и другие слова с латинским корнем -ject-)
  • плеєр (play+er), конвеєр (convey+er), феєрверк, Соєр, Хаям, Феєрбах.

Скриншот (life.pravda.com.ua)

Буквосочетание ck, которое в английском, немецком, шведском и других языках передает звук [k], воспроизводим украинской буквой к без удвоения согласных:

Дікенс, Дікінсон, Джексон, Текерей, Бекі, Букінгем, Бісмарк, Брюкер, Брокес, Ламарк, Штокманн, Стокгольм, Рудбек, Шерлок.

НАПИСАНИЕ ВМЕСТЕ

Вместе пишем:

— слова с первым иноязычным компонентом, определяющим количественное (выше обычного, очень высокий или слабый, быстрый и т. д.) проявление чего-либо:

рхі-, архи-, бліц-, гіпер-, екстра-, макро-, максі-, міді-, мікро-, міні-, мульти-, нано-, полі-, преміум-, супер-, топ-, ультра-, флеш-:

архіскладнúй, гіпермáркет, екстраклáс, макроеконóміка, мікрохвúлі, мультимільйонéр, преміумкла́с, супермáркет, топмéнеджер, топмодéль, ультрамóдний, флешінтерв'ю.

— слова с первым иноязычным компонентом анти-, контр-, віце-, екс-, лейб-, обер-, штабс-, унтер-:

антивірус, контрудар, віцепрем'єр, віцеконсул, ексчемпіон, ексміністр, експрезидент, лейбгвардієць, лейбмедик, обермайстер, оберофіцер, оберлейтенант, оберпрокурор, штабскапітан, унтерофіцер, но по традиции контрадмірал.

Несклоняемых числительное «пів» со значением «половина» с последующим существительным — общим и собственным названием в форме родительного падежа единственного числа пишем отдельно:

пів аркуша, пів години, пів відра, пів міста, пів огірка, пів óстрова, пів яблука, пів ящика, пів ями, пів Європи, пів Києва, пів України.

Если же «пів» с последующим существительным в форме именительного падежа составляет единое понятие и не выражает значение половины, то их пишем вместе:

піваркуш, пíвдень, півзахист, півколо, півкуля, півмі́сяць, півоберт, півовал, півострів.

ЗАГЛАВНАЯ БУКВА

С заглавной буквы пишем первое слово названия церквей:

Українська православна церква, Українська гре́ко-католи́цька це́рква, Українська лютеранська це́рква, Ри́мсько-католи́цька церква, Вірменська апо́стольська це́рква.

В официальных составленных названиях органов власти, учреждений и организаций, обществ и объединений с большой буквы пишем первое слово (и имена собственные), входящие в состав названия:

Міністе́рство осві́ти і науки Украї́ни, Рада націона́льної безпе́ки та оборо́ни Украї́ни, Управлі́ння осві́ти Шевче́нківської в мі́сті Киє́ві держа́вної адміністра́ції, Прокурату́ра мі́ста Ки́єва, Апеляці́йний суд Закарпа́тської о́бласті, Націона́льний банк Украї́ни, Організа́ція економі́чного співробі́тництва і розвитку, Міжнаро́дний валютний фонд,

В названиях высших органов власти и государственных учреждений Украины:

Верховна Ра́да України, Кабіне́т Міні́стрів Украї́ни, Конституційний Суд Украї́ни, Верхо́вний Суд Украї́ни с большой буквы пишем все слова.

ВАРИАНТЫ
допускается вариантность правописания

В фамилиях и именах людей допускается передачи звука [g] двумя способами:

— путем адаптации к звуковому строю украинского языка — буквой г (Вергілій, Гарсія, Гегель, Георг, Гете, Грегуар, Гуллівер)

— путем имитации иноязычного [g] — буквой ґ (Верґі́лій, Ґарсія, Геґель, Ґеорґ, Ґете, Ґреґуар, Ґуллівер и т. д.). «.

В словах, принятых в украинском языке с «ф», допускается орфографическая вариантность:

анафема и анатема, дифірамб и дитирамб, ефір и етер, кафедра и катедра, логарифм и логаритм, міф, міфологія и міт, мітологія, Агатангел и Агафангел, Афіни и Атени, Борисфен и Бористен, Демосфен и Демостен, Марфа и Марта, Фессалія и Тессалія и т. д.

Подробнее с текстом новой редакции Украинского правописания можно ознакомиться по ссылке.

Как сообщал Realist, Кабинет министров одобрил законопроект нового «Украинского правописания». Нововведения разрабатывались Украинской национальной комиссией по вопросам правописания, которая начала работу в 2015 году.